Lykke Liten Barnehage 

0-3 år

En god start i trygge omgivelser

MÅL OG SATSINGSOMRÅDER:

Vår hverdag i Lykke Liten skal være preget av både trygghet og glede. Trygghet og glede danner grunnlaget for barnas gode opplevelser og samhandlinger. For at barna skal lære seg nye ting er trygghet en meget viktig faktor. Dette er derfor hovedmålet i vår barnehage. Trygge barn har et godt forhold til seg selv og andre, tar kontakt med andre barn og voksne, føler tilhørighet, viser omsorg, tar utfordringer, viser følelser og er lekne barn.

Våre 3 satsingsområder som vi bygger vårt arbeid på:

1. Sosial kompetanse:
Handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.
Kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og oss voksne.
Utvikles hele tiden gjennom handlinger og opplevelser, i alle situasjoner i løpet av en dag i barnehagen(vente på tur, dele, forstå, prøve ut…..).


2. Omsorg:
Omsorg skal prege alle hverdagssituasjoner i Lykke Liten. Dette kommer til uttrykk når barna leker, lærer, ved måltid, påkledning og under stell.
Alle barn har rett til omsorg og skal alltid møtes med omsorg.
Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet.
En viktig forutsetning til barnas utvikling og læring.
Barnehagen skal preges av glede, humor og omtanke for hverandre.
Å lære seg å gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse.


3. Lek:
Leken har en egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen.
I leken kommuniserer barna med kropp og stemme, en avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Leken fører til både forståelse og vennskap.
Når barna leker sammen lærer de av hverandre og er med på å utvikle barnas sosiale kompetanse.
Gjennom lek lærer barna å lese det sosiale samspillet; ta imot beskjeder, gi beskjeder, lytte og bli lyttet til. Via lek får barna også øve på turtaking, følge spilleregler, øve på sosiale koder og timing.
Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser.
I rolleleken får barna øve opp evnen til å løse konflikter, være fleksibel, forhandle, vise empati, regulere atferd og ta initiativ.
Barns lekekompetanse utvikler seg i takt med barnets generelle utvikling fra:

Tittei-lek/rytme

Parallellek

Rollelek

Regellek

Voksenrollen

For å kunne gi barna trygghet og utvikling i de tre satsingsområdene må vi voksne i barnehagen:

  • Gi mye fysisk kontakt og ros
  • Vise forståelse og mye omsorg
  • Trøste dem, glede oss med dem
  • Holde faste rutiner og sette grenser/være konsekvent
  • Hjelpe dem å nå nye mål, gi dem utfordringer for å mestre men også strekke seg etter
  • Være lekne og tilstedeværende voksne
  • Gi dem god tid og gode muligheter til å leke
  • Legge til rette for allsidig lek
  • Være støttende til de som trenger hjelp med leken

Alle barn skal føle trygghet i barnehagen

Hvert enkelt barn skal få den omsorgen det trenger

Alle skal få mulighet til å utvikle seg i samsvar med sine forutsetninger